صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق یکم آبان منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مفاد صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق یکم آبان و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ آگهی ثبت تغییر امضادارن صندوق سرمایه گذاری یکم آبان موضوع صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مربوط به تغییر رکن متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع صندوق یکم آبان با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ مربوط به تغییر زمان حسابرسی در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ اصلاحیه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مربوط به تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مربوط به تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تمدید مجوز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییر رکن مدیر و متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ مجمع تمدید مجوز صندوق تغییرات اساس نامه