صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۴ فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۶ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر مفاد اساسنامه صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار و افزایش سقف هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۹ اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه متولی و حسابرس صندوق و تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق یکم آبان منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه متولی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه متولی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه متولی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۶ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۰ تصمیمات مجمع با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۳ مواقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مفاد مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۳۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مفاد صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳۵ آگهی ثبت تغییر امضادارن صندوق سرمایه گذاری یکم آبان موضوع صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۳۶ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق یکم آبان و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۷ لیست حاضرین در مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق یکم آبان و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۳۹ تاییدیه مجمع با موضوع تغییر کارمزد حسابرس و نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تغییر کارمزد حسابرس و نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر کارمزد حسابرس و نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۴۲ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مربوط به تغییر رکن متولی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۳ تصمیمات مجمع با موضوع افزایش کارمزد متولی صندوق یکم آبان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق یکم آبان با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق یکم آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴۶ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن متولی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۸ تصمیمات مجمع با موضوع افزایش کارمزد مدیرصندوق یکم آبان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع افزایش کارمزد مدیرصندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر کارمزد مدیر صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع صندوق یکم آبان با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵۲ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ مربوط به تغییر زمان حسابرسی در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۳ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مربوط به تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تغییر زمانبندی حسابرسی شش ماهه و سالانه صورت‌های مالی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۵۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر زمانبندی حسابرسی شش ماهه و سالانه صورت‌های مالی صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۵۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مربوط به تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵۹ موافقت سازمان با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ مربوط به تغییر کارمزد جریمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۶۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۶۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ مربوط به تغییر کارمزد جریمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر کارمزد جریمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۶۳ اصلاحیه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مربوط به تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ مربوط به افزایش سقف هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مربوط به تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۶۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های نرم افزار صندوق و سایر موارد مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۶۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۶۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مربوط به تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۷۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ مربوط به افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۷۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر آدرس محل اقامت صندوق و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۷۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۷۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۷۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۷۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۷۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۷۷ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۷۸ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۷۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴با موضوع تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۸۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۸۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۸۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۸۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۸۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۸۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های حسابرس و نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۸۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۸۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۸۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۹۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع حذف سقف هزینه های عضویت در کانون‌ها در صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۹۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۹۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۹۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۹۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۹۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۹۶ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۹۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۹۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۹۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۰۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۰۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۰۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۱۰۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ با موضوع تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۰۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۱۰۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۱۰۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۱۰۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ با موضوع تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
۱۰۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۱۰۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱۱۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۱۱۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۱۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۱۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۱۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و تغییر در محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ گواهی سپرده و سپرده های بانکی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۱۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۱۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت‌های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۱۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۲۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۲۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۲۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۱۲۷ برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۲۸ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۱۲۹ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۳۰ خلاصه صورت جلسه مجمع مورخ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
۱۳۱ تایید صورت جلسه مجمع ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۱۳۲ برگزاری مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۱۳۳ مجمع تغییر هزینه های سال مالی منتهی به ۹۵.۰۱.۳۱ صندوق یکم ابان برگزار گردید و مصوبات آن به شرح پیوست مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۱۳۴ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشتر یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
۱۳۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱۳۶ صورت جلسه مجمع۲۰/۱۲/۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱۳۷ مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۱۳۸ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
۱۳۹ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۴۰ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۳۰