صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۱۳,۹۶۱,۸۵۶,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۹,۸۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۱۱۷,۵۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۱۱۷,۵۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۳۲,۳۴۹,۸۵۱ ۳۲,۱۱۷,۵۵۶ ۳۲,۱۱۷,۵۵۶ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۷۲ ۰ ۶۳۸,۳۲۷ ۱۴۰,۵۴۵ ۴,۵۱۳,۹۶۱,۸۵۶,۷۴۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۳۲,۳۵۲,۲۶۷ ۳۲,۱۱۹,۹۷۱ ۳۲,۱۱۹,۹۷۱ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۷۲ ۰ ۶۳۸,۳۲۷ ۱۴۰,۵۴۵ ۴,۵۱۴,۳۰۱,۳۱۹,۰۰۰
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۳۲,۳۵۴,۶۸۳ ۳۲,۱۲۲,۳۸۷ ۳۲,۱۲۲,۳۸۷ ۰ ۴ ۷۷۸,۸۷۲ ۰ ۶۳۸,۳۲۷ ۱۴۰,۵۴۵ ۴,۵۱۴,۶۴۰,۸۳۲,۱۷۳
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۳۲,۴۰۴,۴۶۰ ۳۲,۱۷۱,۴۸۷ ۳۲,۱۷۱,۴۸۷ ۰ ۴ ۷۷۸,۸۶۸ ۳۳ ۶۳۸,۳۲۷ ۱۴۰,۵۴۱ ۴,۵۲۱,۴۱۲,۹۰۳,۷۷۹
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳۲,۳۸۹,۲۲۶ ۳۲,۱۵۵,۵۶۳ ۳۲,۱۵۵,۵۶۳ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۴ ۴۷۸ ۶۳۸,۲۹۴ ۱۴۰,۵۷۰ ۴,۵۲۰,۱۰۷,۴۹۹,۱۹۲
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۳۲,۲۳۷,۴۷۶ ۳۲,۰۰۵,۶۳۶ ۳۲,۰۰۵,۶۳۶ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۴ ۵ ۶۳۷,۸۱۶ ۱۴۱,۰۴۸ ۴,۵۱۴,۳۳۰,۹۴۰,۰۵۴
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۳۲,۱۵۷,۵۱۲ ۳۱,۹۲۶,۰۳۵ ۳۱,۹۲۶,۰۳۵ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۴ ۰ ۶۳۷,۸۱۱ ۱۴۱,۰۵۳ ۴,۵۰۳,۲۶۳,۰۳۱,۹۲۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۳۲,۵۷۱,۲۴۸ ۳۲,۳۳۶,۹۶۶ ۳۲,۳۳۶,۹۶۶ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۴ ۰ ۶۳۷,۸۱۱ ۱۴۱,۰۵۳ ۴,۵۶۱,۲۲۶,۱۰۴,۷۵۷
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۳۲,۵۷۳,۶۷۳ ۳۲,۳۳۹,۳۹۱ ۳۲,۳۳۹,۳۹۱ ۰ ۲ ۷۷۸,۸۶۴ ۰ ۶۳۷,۸۱۱ ۱۴۱,۰۵۳ ۴,۵۶۱,۵۶۸,۱۲۱,۴۲۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۳۲,۵۷۶,۰۹۸ ۳۲,۳۴۱,۸۱۳ ۳۲,۳۴۱,۸۱۳ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۰ ۶۳۷,۸۱۱ ۱۴۱,۰۵۱ ۴,۵۶۱,۸۴۵,۰۱۰,۳۴۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۳۲,۷۹۳,۹۵۹ ۳۲,۵۵۸,۲۰۸ ۳۲,۵۵۸,۲۰۸ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۱ ۶۳۷,۸۱۱ ۱۴۱,۰۵۱ ۴,۵۹۲,۳۶۷,۷۹۸,۴۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۳۲,۸۲۷,۱۵۲ ۳۲,۵۹۱,۱۸۶ ۳۲,۵۹۱,۱۸۶ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۰ ۶۳۷,۸۱۰ ۱۴۱,۰۵۲ ۴,۵۹۷,۰۵۲,۰۱۲,۸۸۱
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۳۳,۰۱۳,۷۲۲ ۳۲,۷۷۶,۵۳۴ ۳۲,۷۷۶,۵۳۴ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۰ ۶۳۷,۸۱۰ ۱۴۱,۰۵۲ ۴,۶۲۳,۱۹۵,۶۷۲,۶۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۳۳,۰۱۶,۱۶۶ ۳۲,۷۷۸,۹۷۸ ۳۲,۷۷۸,۹۷۸ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۰ ۶۳۷,۸۱۰ ۱۴۱,۰۵۲ ۴,۶۲۳,۵۴۰,۳۸۹,۰۷۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۳۲,۹۲۱,۲۱۴ ۳۲,۶۸۴,۱۵۹ ۳۲,۶۸۴,۱۵۹ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۰ ۶۳۷,۸۱۰ ۱۴۱,۰۵۲ ۴,۶۱۰,۱۶۵,۹۶۲,۷۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۳۲,۹۲۳,۶۷۹ ۳۲,۶۸۶,۶۲۳ ۳۲,۶۸۶,۶۲۳ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۶۲ ۲ ۶۳۷,۸۱۰ ۱۴۱,۰۵۲ ۴,۶۱۰,۵۱۳,۵۶۴,۵۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۳۲,۹۲۶,۱۴۰ ۳۲,۶۸۹,۰۸۸ ۳۲,۶۸۹,۰۸۸ ۰ ۲۸ ۷۷۸,۸۶۲ ۷۶ ۶۳۷,۸۰۸ ۱۴۱,۰۵۴ ۴,۶۱۰,۹۲۶,۵۷۹,۷۰۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۳۲,۹۵۲,۲۵۷ ۳۲,۷۱۵,۱۳۱ ۳۲,۷۱۵,۱۳۱ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۳۴ ۲۹۵ ۶۳۷,۷۳۲ ۱۴۱,۱۰۲ ۴,۶۱۶,۱۷۰,۳۴۷,۱۹۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۳۲,۹۳۶,۷۸۱ ۳۲,۷۰۰,۰۸۵ ۳۲,۷۰۰,۰۸۵ ۰ ۶ ۷۷۸,۸۳۴ ۱۲ ۶۳۷,۴۳۷ ۱۴۱,۳۹۷ ۴,۶۲۳,۶۹۳,۸۸۶,۰۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۳۲,۹۰۳,۵۶۹ ۳۲,۶۶۷,۰۶۱ ۳۲,۶۶۷,۰۶۱ ۰ ۰ ۷۷۸,۸۲۸ ۱۸ ۶۳۷,۴۲۵ ۱۴۱,۴۰۳ ۴,۶۱۹,۲۲۰,۴۴۹,۴۲۷
  مشاهده همه