صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۹۰۲,۲۵۴ ۴۲.۰۵ ۲,۱۷۷,۰۱۸ ۴۴.۹۵ ۱,۹۶۴,۲۶۰ ۴۱.۹۱ ۱,۹۲۷,۷۴۰ ۳۹.۷۲
سایر سهام ۱,۱۶۰,۲۴۴ ۵۴.۰۷ ۲,۶۱۷,۸۴۱ ۵۴.۰۶ ۲,۶۳۰,۹۸۹ ۵۶.۱۳ ۲,۷۷۳,۶۵۲ ۵۷.۱۶
اوراق مشارکت ۷۵۹ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۶,۸۷۹ ۲.۱۸ ۸,۵۶۷ ۰.۱۸ ۱۹,۲۴۴ ۰.۴۱ ۳۰,۹۸۸ ۰.۶۴
سایر دارایی‌ها ۳۵,۴۵۸ ۱.۶۵ ۳۹,۴۵۲ ۰.۸۱ ۷۲,۴۵۸ ۱.۵۵ ۱۲۰,۴۷۱ ۲.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۸۱ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد