صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ مصطفی حقیقی مهمانداری ۲۰
۲ بابک حقیقی مهمانداری ۲۰
۳ سبدگردان آبان ۱,۹۶۰
تعداد کل ۲,۰۰۰